• Logo_100
  • Skontaktuj się z nami
    info@dmgmedical.eu

  • Mój profil
  • 2 pcs
    in 606.16,- €
Sleva na další nákup -10%
 Bramka płatności ComGate
ComGateVolné místo
MasterCardVisa
Česká spořitelnaČSOB
ERAFio banka
Komerční bankamBank
MonetaRaiffeisen BANK
SberbankUniCredit Bank
Slovenská sporitelňaTatraBanka
VÚB Banka

Regulamin

DMG MEDICAL s.r.o.

z siedzibą: Teplická 284/12, 190 00 Praha 9

REGON: 04094051

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.dmgmedical.eu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Te ogólne warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) spółki DMG MEDICAL s.r.o.  (z o. o.), z siedzibą Teplická 284/12, 190 00 Praha 9, REGON: 04094051 (dalej tylko „sprzedający“) określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna“) zawartej między sprzedającym i inną osobą fizyczną lub prawną (dalej tylko „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy sprzedający prowadzi pod adresem  www.prirodauzdravuje.cz i to za pośrednictwem interfejsu sieciowego (dalej tylko „interfejs sieciowy sklepu“).

1.2. Warunki handlowe dalej określają prawa i obowiązki stron umowy przy korzystaniu ze stron internetowych sprzedającego pod adresem www.prirodauzdravuje.cz (dalej tylko „strony internetowe“) i dalsze związane z tym stosunki prawne. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która ma zamiar dokonać zakupu towaru od sprzedającego, zamawianie towaru dokonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

1.3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odstępne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia zawarte w warunkach handlowych są nieodłączną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są przygotowane w języku czeskim (polskim). Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Brzmienie warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki obowiązujące przez okres pierwotnego brzmienia warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronach internetowych kupujący może logować się do swego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu kupujący może zamawiać towar (dalej tylko „konto użytkownika“). Jeżeli interfejs sklepu to umożliwia, kupujący może zamawiać towar również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sklepu.

2.2. Przy rejestracji na stronach internetowych i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podawania prawidłowych i prawdziwych danych. Kupujący ma obowiązek aktualizowania danych wprowadzonych na koncie użytkownika, jeśli ulegną jakiejkolwiek zmianie. Dane zamieszczone przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są przez sprzedającego uważane za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących dostępu do jego konta i przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku ze strony kupującego.

2.4. Kupujący nie ma prawa umożliwiać korzystanie ze swojego konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż 2 lata lub wówczas, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania, wynikające z umowy kupna (z warunkami handlowymi włącznie).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację hardware’owego i software’owego wyposażenia sprzedającego, ewentualnie niezbędną konserwację hardware’owego i software’owego wyposażenia osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Interfejs sklepu zawiera informacje o towarach oferowanych sprzedającym do sprzedaży, włącznie cen poszczególnych towarów. Ceny towarów podane są z uwzględnieniem podatku VAT oraz wszystkich związanych z nimi kosztów. Oferta towarów i ich ceny pozostają aktualne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie sklepu internetowego. Regulacja ta nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na warunkach ustalonych indywidualnie. Wszelkie prezentacje towaru umieszczane w interfejsie sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedający nie ma obowiązku zawierania umowy kupna, której przedmiotem byłby ten towar.

3.2. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązuje tylko tylko wtedy, kiedy towar dostarczany jest na obszarze Republiki Czeskiej.

3.3. W celu zamówienia towaru kupujący wypełni formularz zamówienia w interfejsie sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

- zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „włoży“ do elektronicznego koszyka zakupowego na stronach internetowych sklepu),

- sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, danych odnośnie sposobu dostarczenia  zamawianego towaru i

- informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie jako „zamówienie“).

3.4. Przed wysłaniem zamówienia przez sprzedającego, kupującemu umożliwia się kontrolę i zmanę danych, które zostały przez niego podane przy zamówieniu, także ze względu na to, by ten mógł zidentyfikować i poprawić błędy, powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając w przycisk „Wyślij zamówienie“. Dane zawarte w zamówieniu sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi ten fakt kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając potwierdzenie pod adres poczty elektronicznej kupującego, podany na koncie użytkownika, bądź w zamówieniu (dalej tylko „adres poczty elektronicznej kupującego“).

3.5. Sprzedający ma zawsze prawo - w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przypuszczalne koszty transportu) – poprosić  kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.6. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje wskutek dostarczenia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia (akceptacji) ze strony sprzedającego, które jest przez sprzedającego wysyłane kupującemu pocztą elektroniczną (e-mail) pod adres poczty elektronicznej (e-mail) kupującego.

3.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna i to zwłaszcza z osobami, u których w przeszłości doszło do podstawowego naruszenia umowy kupna (włącznie warunków handlowych).

3.8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odłegłość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty powstałe kupującemu z powodu  korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty podłączenia do internetu, koszty rozmów telefonicznych) uiszcza kupujący sam.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru według umowy kupna może kupujący zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

- gotówką za pobraniem w miejscu podanym przez kupującego w zamówieniu;

- bezgotówkowo przelewem na konto bankowe sprzedającego nr 2100800952 / 2010, prowadzone u czeskiego banku FIO banka (dalej tylko „konto sprzedającego“).

4.2. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz sprzedającego kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w  uzgodnionej wysokości. Jeżeli w sposób jednoznaczny nie uzgodniono inaczej, rozumiane jest to nadal jako cena zakupu i koszty związane z dostawą towaru.

4.3. W przypadku płatności w gotówce lub płatności za pobraniem, cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna do 15 dni od zawarcia umowy kupna. 

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący ma obowiązek przy zapłacie ceny zakupu podawać numer identyfikacyjny płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje wypełnione w momencie zaksięgowania przelewu w odpowiedniej wysokości na koncie sprzedającego. 

4.5. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez kupującego (art. 3.5), żądać zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości jeszcze przed wysyłką towaru do kupującego.  

4.6. Ewentualnych zniżek ceny towaru zaoferowanych kupującemu nie można łączyć.  

4.7. Jeżeli w stosunkach handlowych istnieje taki zwyczaj, bądź też jeżeli stanowią w ten sposób powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawia na płatności dokonane na podstawie umowy kupna fakturę. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Fakturę sprzedający wystawia kupującemu po zapłacie ceny za towar i wysyła ją w formie elektronicznej pod adres poczty elektronicznej kupującego. 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 53 ust. 8 ustawy nr 40/1964 Sb (DzU) czeskiego kodeksu cywilnego (§ 1837 polskiego kodeksu cywilnego), nie można między innymi odstąpić od umowy kupna, dotyczącej dostawy towaru, który został dostosowany do życzeń kupującego bądź jego osoby, jak również dostawy towaru szybko ulegającego zepsuciu, zużyciu lub zestarzeniu się, jak również od umowy kupna dotyczącej dostawy nagrań dźwięku lub obrazu, bądź też programów komputerowych, jeżeli kupujący naruszył ich oryginalne opakowanie oraz od umowy kupna na dostawę gazet, periodyków i czasopism. 

5.2. Jeśli nie chodzi o sytuację wskazaną w art. 5.1 lub o inną sytuację, w której nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo, zgodnie z przepisem § 53 ust. 7 czeskiego kodeksu cywilnego (§ 1829 ust. 1 polskiego kodeksu cywilnego), odstąpić od umowy kupna-sprzedaży do czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane  sprzedającemu do czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy kupna kupujący może wysłać między innymi pod adres zakładu sprzedającego lub pod adres e-mail sprzedającego: info@dmgmedical.eu.

5.3. W razie odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna ulega anulowaniu. Towar musi być zwrócony  sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia  od umowy. Towar musi być sprzedającemu zwrócony nieuszkodzony i nieużyty oraz (jeśli to możliwe) w pierwotnym opakowaniu.

5.4. W ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego na podstawie art. 5.3 warunków handlowych, sprzedający ma prawo przeprowadzić kontrolę zwróconego towaru, zwłaszcza z celem stwierdzenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo skonsumowany.

5.5. W razie odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.2 warunków handlowych sprzedający zwróci kupującemu pieniądze (cenę kupna) w terminie czternastu (14) dni od skončení lhůty na přezkoumání towaru na podstawie art. 5.4 warunków handlowych, najpóźniej jednak do trzydziestu (30) dni od doręczenia odstąpienia od umowy kupna ze strony kupującego i to bezgotówkowym przelewem na konto,  wskazane przez kupującego. Sprzedający ma również prawo zwrotu ceny kupna w gotówce już podczas zwrotu towaru przez kupującego.

5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towar zwrócony kupującym zostanie uszkodzony, użyty lub częściowo skonsumowany, sprzedającemu przysługuje prawo żądać od kupującego rekompensaty powstałej szkody. Rekompensatę powstałej szkody sprzedający może jednostronnie zaliczyć na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.7. Jeżeli kupujący wspólnie z towarem otrzymał prezent, umowa darowizny między sprzedającym i kupującym zostaje zawarta  z klauzulą nieważności, jeżeli dojdzie do odstąpienia od warunków umowy kupna ze strony kupującego, umowa darowizny przestaje obowiązywać a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu wraz ze zwracanym towarem.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. Jeżeli w umowie kupna nie jest ustalone inaczej, sprzedający wybiera sposób dostawy (transportu). W przypadku, że sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnych wymogów kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy (transportu).

6.2. Jeżeli sprzedający zgodnie z umową kupna jest zobowiązany dostarczyć towar w miejce wyznaczone przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przy dostawie. Jeżeli kupujący nie odbierze towar przy dostawie, sprzedający ma prawo żądać opłatę za magazynowanie w wysokości 1000,- HUF (tysiąc forintów węgierskich). W odwrotnym wypadku sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna.

6.3. Jeżeli z powodów leżących po stronie kupującego konieczne jest doręczenie towaru powtórnie lub w sposób inny, niż podany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do zapłaty za koszty związane z powtórnym doręczeniem względnie koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowań towarów i w razie stwierdzenia uszkodzeń, wskazania ich niezwłocznie przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym dostępie do przesyłki, kupujący nie ma obowiązku przejęcia przesyłki od przewoźnika.

6.5. Dalsze prawa i obowiązki stron dotyczących dostawy (transportu) mogą  uregulować specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeśli sprzedający takie modyfikował.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, GWARANCJA

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy odnoszące się do wad towarów regulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy (zwłaszcza przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 polskiego kodeksu cywilnego i § 612 czeskiego kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym, żeby towar przy odbiorze był bez wad.  Zgodność z umową kupna oznacza, że sprzedawana rzecz posiada właściwości uzgodnione przez strony i jeżeli uzgodnienia takie nie zostały poczynione, posiada właściwości, które sprzedający lub producent przedstawiał lub kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i w oparciu o reklamy zamieszczane przez nich, towar nadaje się do wykorzystania do celów, które podaje sprzedający lub do których towar tego rodzaju zwykle używa się.

7.3. W przypadku, że rzecz przy odbiorze przez kupującego nie jest w stanie zgodnym z umową kupna (dalej tylko „rozbieżność z umową kupna“), kupujący ma prawo na to, żeby sprzedający bezpłatnie i bezzwłocznie  doprowadził rzecz do stanu zgodnym z umową kupna i to według wymagań kupującego lub wymianą rzeczy, bądź jej naprawą. Jeżeli taki sposób rozwiązania nie jest możliwy, kupujący ma prawo wymagać odpowiedniej zniżki z ceny rzeczy albo odstąpić od umowy. Jednak prawo to kupującemu nie przysługuje, jeśli przed przyjęciem rzeczy o rozbieżności z umową kupna wiedział lub rozbieżność z umową kupna sam spowodował.

7.4. Z prawa kupującego wypływającego z odpowiedzialności sprzedającego za wady kupujący korzysta u sprzedającego pod adresem Teplická 284/12, 190 00 Praga 9. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment, kiedy sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar.

8. NASTĘPNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa prawa własności towaru po zapłaceniu całej ceny zakupu towaru.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że software i inne elementy tworzące internetowy interfejs sklepu (włącznie oferowanego towaru) są chronione prawem autorskim. Kupujący jest zobowiązany nie wykonywać żadnej czynności, która by mogła jemu albo osobom trzecim umożliwić bez uprawnień interweniować czy też bez uprawnień wykorzystywać software lub dalsze elementy tworzące interfejs sklepu.

8.3. Kupujący nie ma prawa podczas używania interfejsu sklepu korzystać z mechanizmów, software lub innych metod, które by mogły negatywnie wpłynąć na eksploatację interfejsu sklepu. Interfejs sklepu można używać tylko w zakresie, który nie ogranicza praw innych klentów sprzedającego, a który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4. Sprzedający w odniesieniu do kupującego nie jest wiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 litera e) polskiego kodeksu cywilnego oraz § 53a ust. 1 czeskiego kodeksu cywilnego.

8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich do stron internetowych lub w wyniku wykorzystania stron internetowych sposobem niezgodnym z ich przeznaczeniem.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYSYŁANIE NEWSLETTERÓW I OFERT HANDLOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, reguluje ustawa nr 101/2000 Dz. U. oraz czeska ustawa nr 101/2000 Sb (DzU), o ochronie danych osobowych, wraz z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę z przetwarzaniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (dalej wspólnie tylko jako „dane osobowe“).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego na potrzeby realizacji praw i obowiązków wypływających z umowy kupna – prowadzenie konta użytkownika oraz wysyłanie informacji (newsletterów) i ofert handlowych kupującemu.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powinien podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu dokonanym z interfejsu stron internetowych sklepu) oraz jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania sprzedającego o zmianach w swoich danych osobowych.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych kupującego sprzedawający może zlecić osobie trzeciej, zajmującej się przetwarzaniem. Oprócz osób zajmujących się dostawą towaru, dane osobowe nie będą przez sprzedającego bez uprzedniej zgody kupującego, udostępniane osobom trzecim.

9.6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony. Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są prawidłowe i że został pouczony, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

9.8. Jeżeli kupujący odniósłby wrażenie, ze sprzedający lub zajmująca się przetwarzaniem osoba (art. 9.5) prowadzi przetwarzanie jego danych osobowych niezgodnie z zasadami ochrony prywatności lub niezgodnie z przepisami, zwłaszcza jeżeli jego dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu przetwarzania, może:

9.8.1. zażądać od sprzedającego lub osoby zajmującej się przetwarzaniem jego danych wyjaśnienia,

9.8.2. zażądać od sprzedającego lub osoby zajmującej się przetwarzaniem jego danych naprawy tego stanu.  Dotyczy to zwłaszcza blokowania, przeprowadzenia poprawy, uzupełnienia lub likwidacji danych osobowych. Jeśli żądanie kupującego na podstawie poprzedniego zdania zostanie uznane za uzasadnione, sprzedający lub osoba osoba zajmująca się przetwarzaniem jego danych zapewnią bezzwłocznie naprawę tego stanu. Jeżeli sprzedający lub osoba zajmująca się przetwarzaniem jego danych nie uwzględnią jego żądania, kupujący ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To ustalenie nie uderza w prawo kupującego zwrócić się ze swoją skargą wprost do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający zobowiązany jest do przekazania tej informacji. Sprzedający za udzielenie informacji według zdania poprzedniego ma prawo żądać odpowiadającego wynagrodzenia nieprzekraczającego niezbędnych kosztów związanych z przekazaniem informacji.

9.10. Kupujący wyraża zgodę z wysyłaniem informacji związanych z towarem, usługami albo przedsiębiorstwem sprzedającego pod adres elektroniczny kupującego. Zarazem wyraża zgodę na wysyłanie ofert handlowych przez sprzedającego pod adres elektroniczny kupującego.

10. DORĘCZANIE

10.1. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi zostać doręczona drugiej stronie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub jako list polecony za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe (według wyboru nadawcy). Kupującemu jest doręczana korespondencja pod adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika.

10.2. Wiadomość zostanie uznana za doręczoną:

10.2.1. w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną w chwili jej przyjęcia na serwer przyjętej poczty; integralność wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną może być zabezpieczona certyfikatem,

10.2.2. w przypadku osobistego doręczenia wysyłki lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe do rąk adresata,

10.2.3. w przypadku osobistego doręczenia lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe też w razie odmowy przyjęcia wysyłki, jeżeli adresat (ewentualnie osoba uprawniona do odebrania wysyłki zamiast niego) odmawia przesyłkę przyjąć,

10.2.4. w przypadku doręczenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe po upłynięciu terminu dziesięciu (10) dni po dotarciu wysyłki do punktu odbioru i wezwania  adresata, żeby ją stamtąd odebrał. Jeżeli przesyłka zostanie u podmiotu świadczącego usługi pocztowe i to również w wypadku, że adresat nie dowiedział się o przesyłce czekającej na odbiór w punkcie odbioru.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy uzganiają, że stosunek umowny regulują przepisy prawodawstwa czeskiego. Nie dotyczy to jednak praw konsumenta wypływających  z ogólnie obowiązujących przepisów.

11.2. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia do prowadzenia drobnej działalności gospodarczej i działalność ta nie wymaga żadnych żadnych innych zezwoleń. Kontrolę drobnej działalności gospodarczej prowadzi w ramach swoich kompetencji właściwy urząd do spraw prowadzenia drobnej działalności gospodarczej.

11.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub bezskuteczne, lub jeśli się takim stanie, to w miejsce nieważnych przepisów pojawi się przepis, którego sens będzie jak najbardziej zbliżony do sensu nieważnego przepisu. Nieważność bądź bezskuteczność jednego przepisu nie ma wpływu na ważność pozostałych przepisów. Zmiany i dodatki umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

11.4. Umowa kupna-sprzedaży z warunkami handlowymi włącznie poddawana jest archiwizacji w formie elektronicznej przez sprzedającego i nie jest udostępniana.

11.5. Dane kontaktowe sprzedającego: adres korespondencyjny: DMG MEDICAL s.r.o. Teplická 284/12, 190 00 Praha 9, adres e-mail: info@dmgmedical.eu.

W Pradze, dnia 1 sierpnia 2015 r., DMG Medical s.r.o.

 
We use cookies for the proper functioning of our website and its functions. With the help of cookies, we also, for example, remember your preferred language, increase the relevance of the displayed ads for you, calculate the number of visits to the site and remember your settings made on the site.